نقطه جوش آویز

گان های ترانس سرخود (پرتابل ) با قدرت های مختلف و فرم بازوهای متنوع در دو مدل X-Typeو C-Typeطبق سفارش تحویل می گردند .

کاربردها : صنایع خودروسازی –لوازم خانگی –صنایع فلزی

Category: .